Caritas Christi urget nos!

Adopcia srdca – individuálna

Adopcia srdca – individuálna predstavuje podporu konkrétneho dieťaťa. Postavená je na vzťahu medzi darcom a obdarovaným dieťaťom. Okrem peňažného príspevku je darca pozvaný byť v kontakte so svojím „dieťaťom“ prostredníctvom listov. Zasielaná podpora je účelová – peniaze sú určené na zabezpečenie vzdelania pre dieťa a na školské pomôcky, sociálne poistenie, nákup potravín a ošatenie. V prípade potreby je deťom zabezpečená lekárska starostlivosť a lieky. Výška podpory je 16 € mesačne na jedno dieťa (15 € pre dieťa a 1 € na administratívne náklady projektu). Zmluva sa podpisuje na dobu neurčitú a výpovedná lehota je 3 mesiace.

Financovanie projektu
Mesačný príspevok na jedno dieťa je 16 €. Každé dieťa dostáva rovnakú podporu. V prípade, že darca pošle na účet projektu vyššiu sumu, ako je určená pre jeho adoptívne dieťa, peniaze navyše z tejto sumy sa zhromažďujú na tzv. „všeobecnom konte“. Prostriedky z tohto konta sú určené pre deti, ktoré nie sú zapojené do projektu.
Zo sumy 16 € je 15 € určených priamo dieťaťu a 1 € predstavujú administratívne náklady (personálne a režijné náklady Misijného sekretariátu, zasielanie korešpondencie, bankové poplatky a pod.). Celý projekt Adopcia srdca je financovaný výlučne z darcovských príspevkov.
Kontakt medzi darcami a obdarovanými
Adopcia srdca – individuálna si vyžaduje kontakt darcu s dieťaťom prostredníctvom listov. V rámci tejto verzie projektu sa očakáva, že darca bude udržiavať písomný kontakt s dieťaťom (aspoň raz za rok).
Listy zasielajú darcovia na Misijný sekretariát v anglickom jazyku. Vďaka listom má dieťa vedomie, že je milované, že sa oňho niekto stará a je niekto, komu na ňom záleží, kto naňho myslí a modlí sa zaňho.
List môže obsahovať nálepky, pohľadnice, fotografie Vašej rodiny. Prosíme Vás, aby ste neposielali deťom sladkosti, oblečenie, pravítka a farby (vodové či temperové) a iné materiálne veci – ich vhodnosť totiž môže byť spochybnená. V prípade zaslania budú tieto darčeky odovzdané chudobným deťom na Ukrajine alebo na Slovensku.
Na druhej strane adoptívni rodičia sú v listoch od detí informovaní o živote dieťaťa a jeho školských výsledkoch. Deti posielajú listy v anglickom jazyku minimálne raz za rok. Prosíme Vás, aby ste školské výsledky detí neposudzovali podľa štandardov našej krajiny. Podmienky, v ktorých deti žijú, sú náročné a často neumožňujú deťom napredovať podľa našich európskych noriem.
Všetky podporené rodiny cez projekt Adopcia srdca sa zapájajú do aktivít svojej farnosti. Ide o aktivity vzdelávacieho a formačného charakteru, ale tiež príležitostné práce prospešné pre celú komunitu.