Caritas Christi urget nos!

Bankové spojenie pre projekt Adopcia srdca:

IBAN Prima banka: SK38 5600 0000 0071 8418 7034, BIC S.W.I.F.T.: KOMA SK 2X
IBAN Slovenská sporiteľňa: SK32 0900 0000 0050 2937 4834, BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX
Použitie varibilného symbolu (identifikácia platby):
Adopcia srdca – individuálna: Pri platbe použite, prosím, ako variabilný symbol vaše osobné číslo, ktoré vám bude zaslané spolu s úvodnými materiálmi k adopcii.
Adopcia srdca – vzdelanie: VS 110011 (správa pre prijímateľa: VZDELANIE)
Adopcia srdca – všeobecná: VS 220022 (správa pre prijímateľa: SRDCE)
Prosíme vás o správne použitie variabilných symbolov – významne nám to uľahčuje identifikáciu platby.

Iné aspekty platby
Príspevok je možné posielať bankovým prevodom, vkladom hotovosti na náš účet alebo poštovým poukazom. Ak ste zapojení do projektu ako skupina, prosíme vás, aby ste si zvolili jedného zástupcu, ktorého meno uvediete v prihláške a ktorý bude pri platbách, ako aj pri komunikácii s Misijným sekretariátom vystupovať v mene celej skupiny.  Ak pri Adopcii srdca – individuálnej zašlete príspevok v sume vyššej ako 16 € mesačne na dieťa, presahujúca suma bude použitá na podporu detí, ktoré ešte nie sú zapojené do Adopcie srdca – individuálnej.

Administratívne náklady:
• Adopcia srdca – individuálna: 1 € (z fixnej mesačnej sumy podpory 16 €). Administratívne náklady sa platia spolu so sumou podpory, a teda mesačná výška podpory na jedno dieťa je vždy 16 € bez ohľadu na frekvenciu platby či počet adoptovaných detí;
Ak sa počas trvania adopcie zmení vaša situácia a vy sa rozhodnete viac projekt nepodporovať, prosíme vás, aby ste nás čo najskôr o uvedenej situácii informovali. Môžeme tak rýchlejšie zareagovať a zaistiť plynulosť fungovania podpory (či už v prípade individuálnych detí alebo projektov). Dovoľujeme si vás informovať, že v prípade Adopcie srdca – individuálnej je výpovedná lehota 3 mesiace a v prípade Adopcie srdca – vzdelanie je viazanosť jeden rok. Na Adopciu srdca – všeobecnú sa tieto lehoty nevzťahujú. Ďakujeme vám za porozumenie.
Ďakujeme za vašu modlitbu a podporu!