Caritas Christi urget nos!

Časté otázky

1) Ako si zvoliť najvhodnejšiu formu podpory projektu Adopcia srdca?
Ak vás projekt Adopcia srdca oslovil, existuje niekoľko možností, ako môžete podporiť jeho fungovanie. Svojím príspevkom môžete podporiť projekt ako registrovaný alebo anonymný darca. A, samozrejme, vašou modlitbou na tento úmysel vyprosujete Božie požehnanie pre jeho fungovanie.


2) Aký je rozdiel medzi adopciou škôl (Adopcia srdca – vzdelanie) a adopciou jednotlivých detí (Adopcia srdca – inidividuálna)? 
Základný rozdiel spočíva v kontakte medzi darcom a obdarovaným dieťaťom a tiež vo výške podpory.


Adopcia srdca –individuálna
Adopcia srdca –vzdelanie
Adopcia srdca –všeobecná
Podpora
konkrétneho dieťaťa
podpora detí v partnerskej škole
projekty
Kontakt darca ↔ obdarovaný
priamy
nepriamy
nepriamy
Výška podpory
16 €
dobrovoľná
dobrovoľná
Pravidelnosť podpory
áno
nie je povinná, len odporúčaná
nie
Viazanosť
1 rok
1 rok
nevzťahuje sa
Výpovedná lehota
3 mesiace
nevzťahuje sa
nevzťahuje sa

Pre viac informácií navštívte, prosím, sekciu „O projekte“.

3) Akým spôsobom sa vyberajú deti, ktoré budú zapojené do projektu? 
Pri výbere je pre nás dôležitá spolupráca s miestnymi koordinátormi na misijných územiach, ktorí poznajú situáciu rodín detí. Základným kritériom je potreba pomoci – teda podporované sú deti, ktoré žijú v slabých sociálnych podmienkach. Deti nie sú pri výbere diskriminované na základe pôvodu, rasy, pohlavia či vierovyznania.


4) Môžem si vybrať dieťa, ktoré budem podporovať?
Deti prideľujeme adoptívnym rodičom podľa poradia v zozname detí čakajúcich na adopciu. Výber detí nie je možný.


5) Ak sa nechcem svojou podporou viazať na konkrétne dieťa, môžem sa aj tak zapojiť do projektu?
Áno, môžete sa zapojiť do Adopcie srdca – vzdelanie, v rámci ktorej sú podporované celé školy, alebo sa môžete zapojiť do Adopcie srdca – všeobecnej, ktorá podporuje vybrané rozvojové projekty na misijných územiach. Projekty slúžia na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, respektíve prístupu k vzdelaniu, a teda tiež predstavujú formu podpory vzdelávania detí. Viac informácií nájdete v sekcii „O projekte“.


6) Aká je minimálna suma peňažnej podpory?
V prípade Adopcie srdca – vzdelanie a Adopcie srdca – všeobecnej je výška podpory ľubovoľná, v prípade Adopcie srdca – individuálnej je minimálna výška podpory 16 €/mesiac/dieťa. 


7) Aká časť mojej peňažnej podpory sa skutočne dostane k dieťaťu?
Od prijatých peňažných prostriedkov sa odpočítajú administratívne náklady (1 € z každých 16 € z mesačnej podpory na jedno dieťa v prípade Adopcie srdca – individuálnej). Pri Adopcii srdca – vzdelanie a Adopcii srdca – kolektívnej sú administratívne náklady minimálne (bankové poplatky a administratívne náklady). Suma znížená o administratívne náklady predstavuje výšku priamej podpory detí, respektíve projektov.


8) Ak chcem ukončiť podporu dieťaťa v projekte Adopcia srdca, je potrebné informovať o tom Misijný sekretariát?
O ukončení podpory Adopcie srdca – individuálnej nás, prosím, informujte tri mesiace vopred, aby sme mohli adoptívnemu dieťaťu nájsť nových adoptívnych rodičov a zabezpečiť pokračovanie podpory detí bez prerušenia.
V prípade Adopcie srdca – vzdelanie a Adopcie srdca – všeobecnej nie je potrebné informovať Misijný sekretariát o ukončení podpory.


9) Ako často môžem písať listy svojmu adoptívnemu dieťaťu?
Výmena korešpondencie je výhradne súčasťou Adopcie srdca – individuálnej, v rámci ktorej sa očakáva, že adoptívni rodičia budú v kontakte so svojimi deťmi prostredníctvom listov. Ostatných dvoch verzií projektu sa výmena korešpondencie netýka. Periodicita v komunikácii s dieťaťom nie je určená, prosíme vás však, aby ste brali ohľad na to, že väčšina listov sa prekladá z/do materského jazyka dieťaťa. 


10) Ako často píšu deti listy svojim adoptívnym rodičom?
Opäť v tomto prípade hovoríme výlučne o Adopcii srdca – individuálnej. Ak si rodič adoptuje dieťa, v prvom roku trvá dlhšie, kým dieťa zašle prvý list. Deti by mali zaslať list svojim „adoptívnym rodičom“ minimálne raz v roku. 


11) Čo môže obsahovať list pre adoptívne deti?
List môže obsahovať nálepky, fotografie vašej rodiny. Zároveň vás prosíme, aby ste deťom neposielali žiadne sladkosti, oblečenie, pravítka a farby (vodové či temperové) a iné materiálne veci.


12) Budem informovaný, či moje dieťa dostalo list?
Informáciu o tom, či vaše adoptívne dieťa dostalo list, nezasielame. 


13) Môžu adoptívni rodičia navštíviť svoje adoptované dieťa/deti?
Misijný sekretariát organizuje púť adoptívnych rodičov do Rwandy.


14) Aký je postup pri zapojení sa do projektu Adopcia srdca – individuálna?
Registrácia na stránke www.pallotini.sk/adopcia-srdca-registracia, prípadne elektronicky emailom alebo poštou. Po registrácii zašle Misijný sekretariát adoptívnej rodine tlačivo Deklarácia, ktoré adoptívny rodič vyplní a zašle poštou alebo emailom na adresu Misijného sekretariátu. Deklarácia zaväzuje k podpore dieťaťa na dobu neurčitú (minimálne 1 rok) s možnosťou trojmesačnej výpovede. Zároveň deklarácia zaväzuje k zaslaniu depozitu v sume 48 € (môže byť poukázaný jednorazovo alebo v troch splátkach po 16 €). Depozit slúži na pokrytie trojmesačnej výpovednej lehoty alebo v prípade prerušenia zasielania platieb. Depozit nie je súčasťou pravidelných mesačných platieb. Po úhrade depozitného príspevku vám bude zaslaný formulár a fotografia adoptívneho dieťaťa spolu so sprievodným listom, ktorý obsahuje všetky identifikačné údaje k pravidelným platbám s informáciou o mesiaci, od ktorého je vaša adopcia aktívna. 


15) Na čo slúži depozit?
Na základe našich skúseností sme zaviedli do projektu Adopcia srdca úhradu depozitu na začiatku adopcie. Depozit slúži na preklenutie obdobia, v ktorom dieťaťu nie je zaslaný príspevok od adoptívneho rodiča, do obdobia získania nového adoptívneho rodiča. Táto situácia vzniká pri ukončení alebo prerušení adopcie. 


16) Je špecifikovaný deň, kedy je potrebné poslať finančný dar pre dieťa?
Presný deň zaslania platby nešpecifikujeme, je to na každom adoptívnom rodičovi. Zasielanie príspevkov závisí od intervalu platieb (mesačne, kvartálne, ročne), ktorý si darca zvolí. Z administratívneho hľadiska je pre nás najekonomickejšie, keď sa príspevok uhrádza ročne. Príspevok je potrebné uhradiť vždy najneskôr v posledný deň zúčtovacieho obdobia: 1. Pri mesačnom intervale: platbu je potrebné zasielať najneskôr v posledný deň v danom mesiaci.
2. Pri ročnom intervale: ak je moja „adopcia“ platná od mesiaca apríl, ročnú platbu treba poslať najneskôr v posledný aprílový deň.