Caritas Christi urget nos!

Ako projekt funguje

Ako je možné podporiť projekt Adopcia srdca?

Ako je možné podporiť projekt Adopcia srdca?
Projekt je možné podporiť niekoľkými spôsobmi. Základnou formou, ako sa zapojiť do projektu, je darcovstvo. Darca podporuje projekt peňažne v závislosti od verzie projektu, do ktorej sa zapojí. Animovanie šírením informácii o projekte je taktiež významnou pomocou. A, samozrejme, vaša modlitba vyprosuje Božie požehnanie pre našu prácu a prácu všetkých zapojených.


Komu je pomoc adresovaná?
Pallotínska Adopcia srdca podporuje deti do 18. roku života alebo pokiaľ dieťa ešte chodí do školy. Podpora je určená primárne na podporu vzdelávania detí (základné a stredné školy).
Deti sú vyberané do projektu misionármi a miestnymi sociálnymi pracovníkmi, ktorí poznajú ich situáciu. Deti sú zapájané na základe kritéria naliehavosti potreby pomoci bez ohľadu na svoj pôvod, rasu, pohlavie či vierovyznanie.

Kto sú darcovia v projekte Adopcia srdca?
Pallotínska Adopcia srdca je adresovaná všetkým ľuďom dobrej vôle. Do projektu sú zapojení jednotlivci, kolektívy, rodiny, farské spoločenstvá, rôzne komunity, firmy, organizácie, triedy a školy.

Spolupráca s miestnymi partnermi
Pre fungovanie projektu je veľmi dôležitá spolupráca s miestnymi partnermi (misionári SAC, diecézni kňazi, rehoľné sestry, sociálni pracovníci), ktorí sú zodpovední za fungovanie projektu v príslušnej farnosti na základe dohody o spolupráci s nami a podpory miestneho biskupa. V rámci tejto spolupráce sú zmluvne stanovené podmienky fungovania projektu. Miestni partneri kontrolujú životné podmienky každého dieťaťa a to, či osoba, ktorá sa o dieťa stará, vykonáva svoje povinnosti zodpovedne – teda či dieťa posiela do školy a či získanú pomoc využíva v súlade s podmienkami projektu. Partneri taktiež na základe svojich znalostí a skúseností zabezpečujú spravovanie zaslaných peňažných prostriedkov a ich distribúciu do rodín. Raz za rok potom zasielajú na Misijný sekretariát vyúčtovanie použitia peňažných prostriedkov. Ich úlohou je taktiež zabezpečiť informovanie darcov o výsledkoch a situácii dieťaťa.


Financovanie projektu
Adopcia srdca – individuálna
Každé dieťa dostáva rovnakú podporu. V prípade, že darca pošle na účet projektu väčšiu sumu, ako je tá určená pre jeho adoptívne dieťa, táto suma navyše sa zhromažďuje na tzv. „všeobecnom konte“. Prostriedky z tohto konta sú určené pre deti, ktoré nie sú zapojené do projektu.
Adopcia srdca – vzdelanie
Peňažné prostriedky zasielané na tento účel (podpora škôl) sa zhromažďujú pod vlastným variabilným symbolom 110011 a následne sú použité na podporu detí v partnerskej škole. Vyzbieraná suma určuje počet a veľkosť podporených škôl.
Adopcia srdca – všeobecná
Podpora projektov v rámci všeobecnej Adopcie srdca prebieha v spolupráci s miestnymi partnermi, ktorí na Misijný sekretariát zasielajú návrhy na realizáciu projektov. Návrhy projektov sa následne posudzujú podľa kritérií vhodnosti a naliehavosti potreby na strane podporovanej inštitúcie (podľa vyzbieranej sumy). Všeobecná adopcia sa zameriava na podporu projektov individuálnych podľa potrieb miestneho obyvateľstva. V rámci tejto adopcie podporujeme projekty ako: kúpa hospodárskeho zvieraťa (koza, krava), oprava alebo výstavba domu, kúpa poľa, zakúpenie vybavenia pre začínajúcich absolventov odborných škôl (šijací stroj, tesárske náradie, kadernícke potreby, kuchárske potreby).Výška podpory je dobrovoľná (správa pre prijímateľa: SRDCE a  variabilný symbol: 220022)
Podpora konkrétneho projektu je následne zverejnená prostredníctvom webovej stránky a časopisu Echo.Celý projekt Adopcia srdca je financovaný výlučne z darcovských príspevkov. Nie je podporovaný žiadnymi cirkevnými, štátnymi alebo neziskovými organizáciami.


Kontakt medzi darcami a obdarovanými
Adopcia srdca – individuálna
Umožňuje priamy kontakt darcu s dieťaťom prostredníctvom listov. V rámci tejto verzie projektu sa očakáva písomný kontakt s dieťaťom (aspoň raz za rok).
Listy zasielajú darcovia na Misijný sekretariát v anglickom jazyku. Vďaka listom má dieťa vedomie, že je milované, že sa oňho niekto stará a je niekto, komu na ňom záleží, kto naňho myslí a modlí sa zaňho.
List môže obsahovať nálepky, pohľadnice, fotografie vašej rodiny. Prosíme vás, aby ste deťom neposielali sladkosti, oblečenie, pravítka a farby (vodové či temperové) a iné materiálne veci, ktorých vhodnosť zaslania je spochybniteľná. V prípade zaslania budú tieto darčeky odovzdané deťom na Ukrajine alebo na Slovensku.
Na druhej strane, adoptívni rodičia sú v listoch od detí informovaní o živote dieťaťa a jeho školských výsledkoch. Deti posielajú listy v anglickom jazyku minimálne raz za rok. Prosíme vás, aby ste výsledky detí neposudzovali podľa štandardov našej krajiny. Podmienky, v ktorých detí žijú, sú náročné a deťom často neumožňujú napredovanie podľa našich európskych noriem.


Adopcia srdca – vzdelanie
Kontakt darcu s dieťaťom je v tomto prípade nepriamy. Zodpovedná osoba na príslušnom mieste informuje prostredníctvom správy o fungovaní projektu. Aj bez výmeny listov sú však deti informované, že majú umožnený prístup k vzdelaniu vďaka darcom na Slovensku, a teda, že sú konkrétni ľudia, ktorí v ne veria a záleží im na ich vzdelaní a budúcnosti.
Adopcia srdca – všeobecná
Kontakt darcu s dieťaťom je veľmi nepriamy. Podpora konkrétneho projektu je sprevádzaná informáciou o pôvode peňažných prostriedkov.
Všetky podporené rodiny cez projekt Adopcia srdca sa zapájajú do aktivít svojej farnosti. Ide o aktivity vzdelávacieho a formačného charakteru, ale tiež príležitostné práce prospešné pre celú komunitu.
Poďakovanie
Milí adoptívni rodičia a podporovatelia projektu Adopcia srdca!
Ďakujeme vám za vašu podporu a veľkorysosť v mene všetkých detí, v mene našich spolupracovníkov na misijných územiach a vo svojom mene.
Vás i vaše rodiny zahrňujeme do našich modlitieb a zároveň vám vyprosujeme požehnanie našej nebeskej Matky.
S kresťanským pozdravom
Misijný sekretariát – pallotíni