Caritas Christi urget nos!

O projekte Adopcia srdca
Pallotínsky projekt Adopcia srdca je konkrétna materiálna a duchovná pomoc určená osiroteným alebo chudobným deťom v misijných krajinách.
Misijný sekretariát Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotínov v Bratislave v rámci projektu Adopcia srdca podporuje viac ako 2500 detí vo viacerých krajinách.
Projekt vznikol ako reakcia na tragickú občiansku vojnu, ktorá zasiahla Rwandu v rokoch 1994 – 1996. Počas genocídy v priebehu sto dní zahynulo viac ako milión ľudí. Najviac trpeli osirotené deti, ktorým sa pallotínski misionári rozhodli pomôcť prostredníctvom projektu Adopcia srdca. V počiatočnej fáze projektu boli zachránené tisíce sirôt od smrti hladom a časom vďaka podpore adoptívnych rodičov mohli začať chodiť do školy.
V súčasnosti sú do projektu zapojené predovšetkým deti z chudobných a mnohopočetných rodín. Cieľom projektu Adopcia srdca je predovšetkým zabezpečenie vzdelania, ktoré umožňuje deťom osamostatniť sa a stať sa sebestačnými. V roku 2016 sme oslávili 20. výročie vzniku projektu Adopcia srdca. Počas týchto rokov bola poskytnutá pomoc okolo 15 000 deťom.

Projekt funguje v troch verziách/podobách:

 Adopcia srdca – individuálna         Adopcia srdca – vzdelanie           Adopcia srdca – všeobecná                

 

Adopcia srdca – individuálna predstavuje podporu konkrétneho dieťaťa. Postavená je na vzťahu medzi darcom a obdarovaným dieťaťom. Okrem peňažného príspevku je darca pozvaný byť v kontakte so svojím „dieťaťom“ prostredníctvom listov. Zasielaná podpora je účelová – peniaze sú určené na zabezpečenie vzdelania pre dieťa na školské pomôcky, poistenie dieťaťa a rodiny, nákup potravín a ošatenia a iné nevyhnutné potreby. V prípade potreby je deťom zabezpečená lekárska starostlivosť a lieky. Výška podpory je 16 € mesačne na jedno dieťa (15 € pre dieťa a 1 € na administratívne náklady projektu). Zmluva sa podpisuje na dobu neurčitú a výpovedná lehota je tri mesiace.


Adopcia srdca – vzdelanie predstavuje podporu škôl v misijných krajinách. Zameriava sa na podporu projektov realizovaných v týchto školách určených na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, respektíve zlepšenie podmienok na vzdelanie. Použitie peňazí je zverejnené po realizácii projektu. Administratívne náklady sú minimálne. Adopcia srdca –vzdelanie je určená pre darcov, ktorí sa budú chcieť registrovať, ale aj pre anonymných darcov. Adopciou srdca – vzdelanie otvárame možnosť aj pre darcov, ktorí chcú podporiť vzdelávanie detí, ale suma individuálnej adopcie je pre nich vysoká, alebo pre tých, ktorí nemajú záujem o nadviazanie osobného kontaktu s obdarovaným. Výška podpory je dobrovoľná so správou pre prijímateľa VZDELANIE a variabilným symbolom 110011. Takisto nie je podmienkou pravidelnosť zasielania podpory. Medzi darcom a obdarovanými deťmi nie je priamy vzťah. Zodpovedná osoba v misijnej krajine minimálne raz ročne informuje o priebehu projektu.


Adopcia srdca – všeobecná predstavuje podporu projektov v misijných krajinách. Zameriava sa na podporu projektov individuálnych podľa potrieb miestneho obyvateľstva. V rámci tejto Adopcie podporujeme projekty ako:kúpa hospodárskeho zvieraťa (koza, krava), oprava alebo výstavba domu, kúpa poľa, zakúpenie vybavenia pre začínajúcich absolventov odborných škôl (šijací stroj, tesárske náradie, kadernícke potreby, kuchárske potreby). 

V súčasnosti projekt podporuje deti: v Rwande (od roku 1996), Togu (od roku 2015), Benine (od roku 2013), Kamerune (od roku 2012), na Filipínach (od roku 2011) a Madagaskare (od roku 2013).