Caritas Christi urget nos!

Projekty

PODPORME REMESELNÍCKU ŠKOLU V RWANDE

Farnosť Nkanga je lokalizovaná v púštnej oblasti, čo v skutočnosti znamená, že tu prší tri krát do roka. Keďže Rwanda je výlučne poľnohospodársky štát, obyvateľstvo v našej farnosti trpí predovšetkým na nedostatok prostriedkov k zabezpečeniu výživnej stravy. Vo farnosti bojujeme s podvýživou, bezdomovstvom, a vrcholom všetkých problémov sú mladí ľudia, ktorí opúšťajú stredné školy, nakoľko po ukončení štúdia na všeobecných stredných školách nemajú mladí takmer žiadnu možnosť zamestnať sa. Chýba im konkrétne remeslo, ku ktorému by sa vyučili a nevyhnutná prax.
Všetky tieto skutočnosti nás viedli k tomu, aby sme založili remeselnícku školu Panny Márie z Kibeho, v ktorej by študenti nadobudli konkrétne zručnosti. Tie by im umožnili postaviť sa na vlastné nohy. Zamerali sme sa na nasledujúce odbory: stavebníctvo, automechanik, kuchárstvo a krajčírstvo. V priebehu troch rokov by mali študenti dosiahnuť takú odbornosť a vďaka praktickej časti výučby aj dostatočné skúsenosti, aby sa v daných odboroch na našom trhu presadili.
V súčasnosti už máme vybudované tri triedy a jednu administratívnu miestnosť. Prebehlo prijímacie konanie a máme zakúpených 10 šijacích strojov.
Na jeden rok potrebujeme 9630 euro, z ktorých 3375 euro je školné hradené študentmi. Do prvého ročníka sme prijali 75 žiakov. Z toho 25 pochádza, z tak chudobných rodín, že si nemôžu dovoliť uhradiť ani školné. Za týchto 25 žiakov školné uhradíme. K tomu, aby sme mohli zabezpečiť adekvátny vyučovací proces pre našich študentov, žiadame vás o podporu vo výške 6255 euro z tejto sumy pokryjeme náklady na platy pre vyučujúcich (1890 eur), náklady na vyučovací proces (zakúpenie rôznych materiálov a strojového vybavenia), zabezpečenie praxe a pod.
Tento projekt je výlučne podporovaný našou organizáciou.